Sprawozdanie pokolędowe

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W 2019 R.
ORAZ Z DZIAŁALNOŚCI PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA
W GŁOWIENCE ZA 2018 R.


Wizyta duszpasterska w parafii Głowienka odbywała się od 2 do 14 stycznia 2019 r. Rodziny w parafii nawiedzali: proboszcz - o. Jarosław Karaś, katecheta - o. Tadeusz Głusiec i senior o. Tarzycjusz Cwykiel. W ciągu 11 dni kolędy kapłani odwiedzili 562 rodziny (w wielu przypadkach w jednym domu kolędę przyjmowało więcej niż jedna rodzina), 20 domów zastaliśmy zamkniętych i taka sytuacja w wielu przypadkach powtarza się od lat. W 5 przypadkach mieszkańcy nie życzyli sobie wizyty kapłana. Można więc wyliczyć, że kapłani nawiedzili 95% rodzin mieszkających w Głowience. Dla przypomnienia, w niedzielę liczenia wiernych 21.10.2018 r. w naszym kościele było obecnych 848 osób, co stanowi 45% mieszkańców Głowienki (biorąc pod uwagę liczbę 1 916 mieszkańców zgłoszonych do Urzędu Gminy w związku wywozem śmieci). Do Komunii św. przystąpiło 368 osób, co stanowi 43% obecnych w kościele.
  
Kapłani spotkali się z życzliwym przyjęciem. Za wszelkie przejawy życzliwości i zainteresowanie serdecznie dziękujemy. Są jednak osoby i całe rodziny obojętne wobec wiary a w konsekwencji wobec spraw parafii. W czasie tegorocznej kolędy kapłani przekazywali zaproszenie na misje, jakie odbędą się w parafii od 10 do 17 marca br. Ostatnie misje odbyły się od 31.03 do 4.04.2006 r. Celem misji jest odnowienie i ożywienie naszej wiary. Nowy impuls w życiu parafialnym, który ma pomóc w rozwoju wiary osobistej i coraz lepszym funkcjonowaniu naszej parafii. Dlatego jeszcze praz prosimy o zaplanowanie swego udziału w misjach, o modlitwę za misje, za misjonarzy, którzy do nas przybędą, o owoce tych misji w życiu każdego z nas i naszej parafii. Taka modlitwa znajduje się w rozdanym zaproszeniu. Prosimy pomyśleć, czy nie potrzebuję głębszej formacji, modlitwy i wspólnoty, która umocniła by moją osobistą wiarę, w której łatwiej jest zadbać o rozwój i pogłębienie życia duchowego. Zapraszamy do wspólnot formacyjnych i modlitewnych w naszej parafii, a jeśli ktoś poszukuje  innej formy działalności to duszpasterze są otwarci na wszystkie propozycje. Nadal oczekujemy chętnych do zaangażowania się w działalność grupy misyjnej, oczekujemy pomocy w muzycznej animacji grupy dziecięcej lub młodzieżowej. Zapraszamy do modlitwy, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (poza nabożeństwami cyklicznymi) jest nabożeństwo różańcowe ze zmianą tajemnic. Zachęcamy do uzupełnienia istniejących róż, a może utworzenia nowej róży różańcowej. Prosimy o przychodzenie na zmianę tajemnic, a gdy zdrowie nie pozwala, o zmianę tajemnicy za pośrednictwem zelatorów lub sąsiadów. W każdy czwartek dwie godziny przed Mszą św. odbywa się adoracja Najśw. Sakramentu pod opieką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. W każdy pierwszy piątek miesiąc przed wieczorną Mszą św. zapraszamy na modlitwy Apostolstwa Dobrej Śmierci. Każdego 16 dnia miesiąca po wieczornej Mszy św. modlimy się w intencji rodzin, adorację przygotowuje Krąg Domowego Kościoła. Trzeba jasno powiedzieć: bez modlitwy i sakramentów - a szczególnie Eucharystii - wiara umiera. Swoją wiarę możemy umacniać, rozwijać i bronić tylko we wspólnocie Kościoła. Nie ma wiary w naszym życiu bez życia sakramentalnego! Jako chrześcijanie bądźmy przykładem, że niedziela jest tylko wtedy dniem świętym, gdy bierzemy udział w niedzielnej liturgii i przyjmujemy sakramenty święte. Świadczmy naszym życiem, że Pan Bóg i wiara są ważną częścią naszego życia, źródłem szczęścia, sensem życia i dzięki temu mamy siły do pokonywania codziennych trudności.  Módlmy się o dar wolności od wszelkich nałogów dla mieszkańców naszej parafii, o wzajemne przebaczenie, o zgodę między sąsiedzką, która jest lekarstwem i budulcem lepszego jutra, a które możemy wznosić na fundamencie wzajemnego szacunku i zrozumienia.

Jeśli chodzi i inne sprawy poruszane w czasie kolędy. Prosimy o więcej odpowiedzialności w kwestii sprzątania kościoła. Jeśli ktoś nie może w wyznaczonym terminie niech pomyśli o zamianie wśród sąsiadów. Kwestia malowania kościoła - czynimy przygotowania do wymiany nagłośnienia, do usprawnienia wentylacji kościoła a dopiero w następnej kolejności przyjdzie czas na malowanie. Podnoszone są głosy z prośbą o zakup zabudowanego konfesjonału dla osób starszych i słabo słyszących - tą kwestie rozstrzygnie Rada Parafialna jak również głosy o  przesunięcie godziny Mszy św. w okresie zimowym na 18:00. Opinię na ten temat proszę przekazać członkom Rady Parafialnej. Prosimy wszyskich kierowców o wyobraźnię i takie parkowanie pojazdów, by umożliwić przejazd ul. Franciszkańską i dojazd do kościoła w nagłych wypadkach. Jeśli ktoś zauważy błędy w tekstach wyświetlanych pieśni prosimy o zgłaszanie tego na bieżąco ponieważ później trudno odnaleźć taki błąd pośród setek pieśni.

Duszpasterskie podsumowanie roku 2018: Dla przypomnienia, w minionym roku w naszej parafii: 34 dzieci przyjęło łaskę chrztu św. (z tego „miejscowych” było 24, 10 było „przyjezdnych”), 35 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św., 39 młodych osób przystąpiło do  sakramentu bierzmowania, 10 par zawarło związek małżeński a 18 parafian odeszło do Pana, regularną posługą duszpasterską służymy około 30 chorym. W minionym okresie rozdano około 48 tys. komunii św.

Finansowe podsumowanie roku 2018: W roku ubiegłym koszty związane z funkcjonowaniem parafii wynosiły: (kwoty podawane są w zaokrągleniu) utrzymanie kościoła i zarząd parafią: 23 tys. zł. w tym: energia elektryczna 2 000,- zł.; gaz: 7 500,- zł.; woda: 1 600,- zł.; środki czystości - 1 000,- zł., telefon i utrzymanie jednego samochodu 5 000,- zł. Ubezpieczenie i podatki 6 000,- zł. w tym obowiązkowe OC i podatek od proboszcza. Utrzymanie pracowników 35 000,- zł. Zakupy artykułów potrzebnych do sprawowania liturgii i działalności duszpasterskiej 24 000,- zł. w tym wino, komunikanty, dekoracje kościoła i inne paramenty liturgiczne, kancelaria parafialna - papier do druku Stygmatu, grupy duszpasterskie. Z tytułu obowiązkowych opłat na Seminarium Duchowne i Archidiecezję Przemyską odprowadziliśmy: 26 000,-zł. Wszystkie zbiórki celowe do puszek wynosiły 10 000,- zł. i zostały przekazane zgodnie z ogłoszonym celem. Z poważniejszych kwot wydatkowanych w roku ubiegłym należy wymienić: bieżące naprawy 8 250,- zł. Asfalt między kościołem a klasztorem  2_730,-zł. (na parkingu finansowała gmina). Dofinansowanie budowy parku św. Franciszka 18.000,- całość inwestycji wyniosła 162 455,-zł. Serdecznie dziękujemy za przyjęcie kalendarza parafialnego, przy tej okazji zebrano kwotę 10 300,- zł., która zostanie przeznaczona na nowe nagłośnienie w kościele. Aktualnie parafia nie ma długów. Na koniec 2018 r. w kasie i na koncie parafialnym było około: 50 000,- zł.

Plany na przyszłość: Wspomniana już wymiana nagłośnienia i usprawnienie wentylacji w kościele. Termomodernizacja klasztoru, której projekt od ponad półtora roku czeka na rozpatrzenie. Na bieżąco będziemy się starać o utrzymanie kościoła w dobrym stanie technicznym.

Utrzymanie cmentarza parafialnego. W minionym roku również wykonano wiele prac  na cmentarzu, przede wszystkim były to prace porządkowe i drobne naprawy, pomalowano dach na kaplicy cmentarnej - wszystko we własnym zakresie. Należy podkreślić stały nadzór nad cmentarzem, który sprawuje Parafialny Zarząd Cmentarza poprzez stałe osobiste wizyty i obserwacje monitoringu. W roku ubiegłym koszt utrzymania cmentarza to 1 800,- zł. W tej kwocie: prąd - 306,- zł.; woda - 198,- zł.; wywóz śmieci (3 kontenery) 1 058,- zł., (kontenerów było więcej, ale za ich wywóz zapłaciły osoby, które podrzuciły śmieci i zostały - dzięki monitoringowi - zidentyfikowane), inne drobne naprawy - 155,- zł. Zbiórka z 1.XI.2018 r. wynosiła 5 468,- zł. Zbiórka z ofiar (po 20 zł. od rodziny) wyniosła około  11 tys zł. Podsumowując: na koncie mamy zebrane 19 589,-zł. bez długów. Prosimy o wpłaty na utrzymanie cmentarza ustalonej składki 20 zł. do końca maja każdego roku. W tym roku planowana jest wymiana ogrodzenia od ul. Na Jaworze. Ponieważ nadal wiele osób nie zgłasza podejmowanych prac remontowych na cmentarzu od tego roku należy uzyskać pisemne potwierdzenie takiego zgłoszenia. Pracownicy, którzy nie będą dysponowali takim potwierdzeniem zostaną poproszeni o opuszczenie terenu cmentarza. Bardzo dziękuję wszystkim członkom Parafialnego Zarządu Cmentarza za zaangażowanie, bezinteresowną pracę i wszystko, czego nawet nie jestem świadomy, ponieważ wiele inicjatyw podejmują samodzielnie, a później widać tylko dobre efekty pracy. Wszystkich odwiedzających cmentarz również proszę o okazanie troski o nasze dobro wspólne.

Ofiary, które zebraliśmy w czasie kolędy, tradycyjnie, zostaną przeznaczone na ogrzewanie kościoła i klasztoru. Dziękujemy serdecznie za wszelkie ofiary składane na remonty kościoła i utrzymanie naszej parafii. Dziękujemy za odpisy dokonane na Fundację „Brat Słońce” w ramach  „1%” z należnego podatku. Dla naszej parafii za rok 2017 zebrano 960,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na działalność charytatywną parafii. Nadal prosimy o dokonywanie takich odpisów. Dziękujemy za ofiary i dary materialne na rzecz naszej wspólnoty klasztornej. Za wszelką życzliwość pragniemy odwdzięczyć się modlitwą i pracą na chwałę Boga i ku pożytkowi wszystkich parafian.  BÓG ZAPŁAĆ!
„kolędnicy” o. Jarosław Karaś, o. Tarzycjusz Cwykiej i o. Tadeusz Głusiec