Regulamin cmentarza

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Głowience

ul. Franciszkańska 39; 38-455 GŁOWIENKA; tel. 13 421 97 20.


W jego imieniu koniecznymi pracami na cmentarzu zajmuje się firma:

"MAT-MAR" Maria i Józef Matusik

Lubatowa 290B; 38-440 Iwonicz Zdrój

tel.: 1343 353 75;  667 762 001Teren cmentarza i parkingu jest monitorowany. Wchodząc wyrażasz zgodę na zapis swego wizerunku. 
Prawo do pochówku na cmentarzu mają wszyscy mieszkańcy Głowienki. Właściciele grobów zobowiązują się do  finansowego utrzymania cmentarza wg zasad ustalonych przez Parafialny Zarząd Cmentarza (do wglądu u Administratora). Mieszkańców składających regularnie ofiary na cmentarz nie obowiązują dodatkowe opłaty  przy pochówku. Pochówek może się odbyć po uzgodnieniu z Administratorem w kancelarii  parafialnej: terminu i formy pogrzebu, rodzaju grobu i miejsca na cmentarzu. W tym celu należy przedłożyć kartę zgonu i akt zgonu.


Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy…

Należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość …

Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania


Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób przybywających na jego teren i prosimy o stosowanie się do poniższego Regulaminu:

  1. Przebywanie na cmentarzu dozwolone jest od rana do zmroku (dzieci tylko pod opieką dorosłych, wyjątek stanowi listopad - miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych - kiedy można przebywać na cmentarzu również po zmroku).
  2. Wszyscy wchodzący zobowiązani są do troski o porządek i czystość na terenie całego cmentarza i parkingu.
  3. Należy uzyskać zgodę Administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, a szczególnie na: ekshumację, budowę nowego i remont już istniejącego pomnika, budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie. W każdym wypadku należy zachować wymiary miejsca grzebalnego wskazane przez Administratora!
  4. Na terenie cmentarza zabrania się: Samowolnego sadzenia, usuwania drzew i krzewów. Wykonywania bez uzgodnienia wszelkich prac remontowo-budowlanych. Wprowadzania zwierząt. Palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi (nie dotyczy: karawanu i pojazdów wspomagających utrzymanie czystości oraz prac prowadzonych na cmentarzu).
  5. Śmieci należy wyrzucać do pojemników ustawionych na parkingu przy cmentarzu.
  6. Kwestie nie objęte niniejszym Regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów,  będą rozpatrywane indywidualne przez Administratora cmentarza.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, dewastacje, zdarzenia losowe i inne z winy osób trzecich.