regulamin cmentarza

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Głowience

W jego imieniu koniecznymi pracami na cmentarzu zajmuje się
Zakład Pogrzebowy "MAT-MAR"
Maria i Józef Matusik,
Lubatowa 290b,
tel.: 13 43 35 375; 667 762 001;

Pochówek może się odbyć po uzgodnieniu z administratorem w kancelarii parafialnej: terminu i formy pogrzebu, rodzaju grobu i miejsca na cmentarzu. W tym celu należy przedłożyć kartę zgonu i aktu zgonu.

Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób przybywających na jego teren i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu:

Cmentarz jest miejscem ciszy, modlitwy i zadumy…
Należy więc zachować spokój i uszanować jego świętość …
Wierni bowiem, których Bóg powołał do siebie oczekują tutaj na dzień zmartwychwstania


  1. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku (dzieci tylko pod opieką dorosłych).
  2. Wszyscy przebywający na cmentarzu zobowiązani są do troski o porządek i czystość nie tylko na odwiedzanym grobie ale na całym cmentarzu.
  3. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, (a szczególnie na: ekshumację, budowę nowego pomnika, remont już istniejącego pomnika, budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, w każdym wypadku należy zachować wymiary miejsca grzebalnego wskazane przez administratora!)
  4. Śmieci wyrzucamy tylko do pojemników ustawionych przy cmentarzu. (segregujemy wg. instrukcji!)
  5. Na terenie cmentarza zabrania się: samowolnego sadzenia, usuwania drzew i krzewów; samowolnego wykonywania, bez uzgodnienia, wszelkich prac remontowo-budowlanych; wprowadzania zwierząt; palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych; wjeżdżania pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza (nie dotyczy: karawanu i pojazdów wspomagających utrzymanie czystości i prace prowadzone na cmentarzu).
  6. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualne przez administratora cmentarza
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na cmentarzu spowodowane przez kradzieże, dewastacje, zdarzenia losowe i inne z winy osób trzecich.

znaki