O monitoringu cmentarza

KLAUZULA  INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 RODO oraz art. 8 i 9 Dekretu KEP informuję, że:
 • Administratorem pochodzących  z monitoringu danych jest: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego z siedzibą w Głowience ul. Franciszkańska 39.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: diod@przemyska.pl
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu jest prawnie uzasadniony interes administratora wyrażający się w trosce o bezpieczeństwo osób, mienia i dobrego imienia administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO; art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu KEP).
 • Monitoring obejmuje obszar specjalnie oznaczony, czyli teren cmentarza parafialnego i przyległego parkingu.
 • Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 20 dni. W przypadku, gdy zapis monitoringu może stanowić dowód w postępowaniu wszczętym przez odpowiednie organy – do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.
 • Osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Dane osobowe pochodzące z monitoringu nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (w sprawach regulowanych prawem świeckim) lub Kościelny Inspektor Ochrony Danych (w zakresie objętym prawem kanonicznym).

Regulamin monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości cmentarza parafialnego i parkingu przy ul. Na Jaworze w Głowience.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1.  Regulamin określa zasady monitoringu wizyjnego cmentarza parafialnego i parkingu przy ul. Na Jaworze w Głowience wraz z otoczeniem, reguły rejestracji i zapisu informacji wraz ze sposobem ich zabezpieczenia oraz możliwość udostępniania danych o zarejestrowanych zdarzeniach osobom trzecim.
1.2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
 • administrator – administratorem danych osobowych rejestrowanych na nieruchomościach jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego w Głowience, ul. Franciszkańska 39.
 • monitoring – monitoring wizyjny w raz z infrastrukturą kablową oraz kamerami,
 • nieruchomości – nieruchomości budynkowe oraz gruntowe znajdujące się przy ul. Na Jaworze w Głowience.
§ 2 Cel monitoringu
2. 1. Celem monitoringu jest:
 • zwiększenie bezpieczeństwa,
 • ograniczenie zachowań zagrażających mieniu lub bezpieczeństwu osób,
 • rejestracja zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy.
2.2. W realizacji celów monitoringu administrator współdziała z Policją poprzez przekazywanie informacji o zaobserwowanych oraz zarejestrowanych zagrożeniach.

§ 3 Zasady montażu monitoringu
3.1. Monitoringiem jest objęty teren cmentarza parafialnego oraz przyległego parkingu.
3.2. Wybór dodatkowych miejsc objętych monitoringiem należy do wyłącznej kompetencji administratora.
3.3. Administrator decyduje o liczbie i umiejscowieniu kamer, parametrach technicznych monitoringu.
3.4. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są oznakowane tabliczkami informacyjnymi.

§ 4 Funkcjonowanie monitoringu
4.1. Monitoring działa całodobowo.
4.2. Zapisowi monitoringu podlega wyłącznie obraz.
4.3. Zapis monitoringu jest przechowywany 20 dni.

§ 5 Obsługa monitoringu wizyjnego
5.1. Nadzór nad monitoringiem sprawowany jest zdalnie przez sieć internetową.
5.2. Dostęp do zgromadzonych danych posiadają tylko i wyłącznie osoby zatrudnione do obsługi monitoringu oraz osoby upoważnione przez administratora.

§ 6 Udostępnianie danych objętych monitoringiem
6.1. Administrator zabezpiecza nagranie zdarzenia zarejestrowane przez monitoring na pisemny wniosek:
6.1.1 - osób trzecich;
6.1.2. - organów prowadzących postępowanie (np. Policji).
6.2. Zabezpieczenie danych monitoringu polega na ich zarejestrowaniu na nośniku danych poza rejestratorem monitoringu.
6.3. Zabezpieczone dane z monitoringu są udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia (np. Policji).
6.4. W przypadku wykazania prawnie uzasadnionego interesu przez stronę trzecią oraz przy braku sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, także tej osobie trzeciej.

§ 7 Postanowienia końcowe
Regulamin został uchwalony przez administratora i obowiązuje od dnia 1.09.2018 r.